Hele organisasjonen påvirkes positivt når ledere og medarbeidere har det godt sammen. En god relasjon kommer ikke av seg selv – og den er ferskvare. Eller som en av deltagerne på våre lederprogrammer så fint sier det: «det er som skittentøyvasken – det hoper seg opp om du ikke tar den jevnlig…»

Gode relasjoner krever at du prioriterer å lære dine medarbeidere å kjenne og at dere sammen evner å skape et trygt psykisk arbeidsmiljø. Gevinsten er økt arbeidsglede, sterkere prestasjoner og mer lojale ansatte. Virksomhetens fremste ambassadører!

Den moderne relasjonen mellom leder og medarbeider er mer gjensidig enn tidligere antatt viser forskningen. Leder sitter med det øverste ansvaret – men medarbeiderne påvirker også ledere og er dermed ikke kun passive mottakere – og det er viktig at alle er nettopp dette bevist.

Hva kjennetegner en god relasjon på arbeidsplassen?

Samhandlingen kan kompliseres av at lederen prioriterer annerledes enn medarbeiderne, eller at medarbeideren tror at det forventes mer eller annerledes av ham eller henne – enn det faktisk gjør.

DIALOG. Minst like viktig er at du som leder tenker over måten du kommuniserer på. Alt du gjør og ikke gjør – din adferd, du kan ikke «ikke» kommunisere.

VÆR i forkant – en god relasjon er ferskvare og fordrer en trygg kultur for å gi – ta og søke feedback.

Beslutninger og opplevelse av rettferdighet:

Når beslutninger treffes – sørg for å skape psykisk trygghet ved å vise at det er plass for uenighet. Det er viktig for medarbeiderne å oppleve beslutningsprosesser som rettferdige – selv om man er uenig i selve beslutningen. Etabler en åpen bedriftskultur der ideer og innspill løftes frem. Beslutninger skal fortsatt treffes – men sørg for at du ikke går glipp av viktige innspill og perspektiver.

  • Det tar tid å bygge opp en tillitsfull relasjon. Se på tiden du bruker som en investering i prestasjon og arbeidstrivsel. Sørg for at du har tid, rom og interesse (!) for å skape gode relasjoner til medarbeiderne.
  • Prioriter personalmøter og en-til-en samtaler. Vær tilstede der medarbeiderne er! Gode relasjoner fordrer at folk er sammen. Walk the talk.
  • Avklar forventninger ift en-til-en samtaler og hver enkelt sitt behov for oppfølging og tilbakemeldinger. Snakk med medarbeiderne ift rammene for kontakt og din lederstil. Be om tilbakemeldinger! Ledere må kunne forstå seg selv utenifra og sine medarbeidere innenifra.
om forfatteren

Trine Grønvold er ansvarlig for Serviceavtalen i Timbr AS. Timbr leverer lederutvikling og kommunikasjonstjenester i Norge og Skandinavia, og har kontorer i Ringebu, Lillehammer og Oslo. Trine har over 20 års erfaring fra arbeid med folk og virksomheter i endring, konflikt-  og utviklingsprosesser, i både privat og offentlig virksomhet. Hun har førstehåndserfaring med ulike former for ledelse, og har også selv vært leder av kompetansevirksomhet.